jueves, 10 de julio de 2008

Sense diners, sense previsió, obligats a demanar la comissió de comptes:

Atès que els signants de la present petició representen més del 25% dels regidors del nostre municipi i, a més, en aquest municipi està constituïda la Comissió Especial de comptes per imperatiu legal.

Tenint en compte que s´ha superat el termini legal per presentar els Comptes Generals i documentació complementària del 2007 a dita Comissió sense haver-la convocat.

A la vegada que es detecten tota una sèrie d´irregularitats a la comptabilitat municipal, com anular factures del 2007 per després carregar-les al 2008; no dur a terme el pla econòmic i financer d´aquest 2008, el que estaríem obligats per no complir el principi d´Estabilitat Pressupostària.

Finalment, d´acord amb les manifestacions en el ple de no haver pogut pagar factures de l´exercici 2007 ni amb el romanent de crèdit, el que hagués provocat un tancament de l´exercici del 2007 negatiu.

Per tant, davant d´aquesta nefasta gestió econòmica de l´equip de govern del nostre Ajuntament.

Sol·licitem: Que a tenor de la legislació vigent es convoqui la Comissió Especial de Comptes de manera urgent.