miércoles, 28 de mayo de 2008

Les nostres butxaques tenen forat

Els comptes del nostre ajuntament no podien estar pitjor. Com ja vam informar anteriorment, a mitjans de febrer tenien factures impagades de l´exercici 2007 per un import superior als 140.000 €.

Ara, a mitjans del 2008, després d´una altra modificació pressupostària i aplicant el sobrant de crèdit de l´any passat, encara resten per pagar uns 50.000 €, i el que és pitjor, no saben quina serà la solució.

En aquell darrer ple, el regidor d´hisenda ens va respondre d´aquests afers, però va intentar tranquilitzar al ple dient que la majoria de les factures impagades eren de la companyia de la llum o d´altres administracions. Ho hem volgut comprovar i és ben cert, LA GESTIÓ DE L´ALCALDE BORRELL ENS HA PORTAT A NO PODER PAGAR NI LA LLUM.

Ens van voler calmar dient literalment “que als ajuntaments no els hi tallen la llum”, va dir el regidor responsable, en Ferran Reyero. No és que vulgui treure la seva frase fora de context, però la veritat va ser aquesta, i el seu discurs no va anar acompanyat de cap més tipus d´arguments ni solucions al problema.

Igualment, estem encara a l´espera que l´ajuntament faci el pla econòmic-financer que els obliga la llei orgànica 5/2001 per haver incomplert el “principi d´estabilitat“ en el pressupost general 2008, segons els termes previstos de la “Llei 18/2001, General d´Estabilitat Pressupostària”.

Així, amb aquesta parsimònia ....continuen ....ni cinc de calaix.